[ Strona Główna ˇ NAUKA ZDALNA ˇ Zdalne przedszkoleCzerwiec 05 2020 04:41:50 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podręczniki 2019/2020
Kontakt

_ _
{ NAUKA ZDALNA }
NAUKA ZDALNA

TEAMS

Kształcenie na odległość - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ Konkursy }
Terminy
Regulamin
Wymagania
_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zakładanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Agnieszka Goral, tel. 846857509 e-mail: iod@frampol.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }
STATUT

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Cyberprzemoc }
Ważne linki

Artykuł

_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 42
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Mrekiel
_ _
{ Przetargi }
Październik 2019

Listopad 2018

Listopad 2017

Lipiec 2017

Grudzień 2016

Lipiec 2016

Grudzień 2015

Sierpień 2015

Grudzień 2014

Sierpień 2014

_ _
{ BIP }
_ _
{ Egzamin ósmoklasisty - wytyczne }
| UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH !!!
NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Wytyczne dotyczące przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą; w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu ) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety
- kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
11. Jeśli zdający poczuje się źle, niezwłocznie informuje o tym nauczyciela.


Termin egzaminu ósmoklasisty
język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
język angielski - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00


O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

|
_ _
{ Kształcenie na odległość do końca zajęć dydaktycznych }
| Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., została przedłużona do 26 czerwca.

Od 1 czerwca organizowane są konsultacje z nauczycielami w szkole dla wszystkich chętnych uczniów.
Chęć skorzystania z konsultacji uczeń zgłasza bezpośrednio nauczycielowi i postępuje zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu
, przekazaną przez nauczyciela.

Uczniu,
- Wchodząc do szkoły musisz mieć podpisane przez rodzica oświadczenie i deklarację - zał. 2 i zał. 3 do Procedury bezpieczeństwa. Bez tych dokumentów nie zostaniesz wpuszczony na teren szkoły.
- Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
- Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
- Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
- Bezwzględnie stosuj zasady higieny tj. myj ręce, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej. }
| Zwrot podręczników szkolnych i książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki odbędzie się według ustalonego harmonogramu, przesłanego wychowawcom przez panią bibliotekarkę wraz z wykazami wypożyczonych przez poszczególnych uczniów książek.
Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z harmonogramem oraz wykazem wypożyczonych pozycji.
Proszę o stosowanie się do wyznaczonych terminów zwrotu książek i podręczników w celu zachowania standardów bezpieczeństwa.
Dodatkowo, w szczególnych sytuacjach, jeśli niemożliwe jest dostosowanie się do harmonogramu, można oddać książki każdego dnia w godzinach od 10.00 do 11.00.

1. Informuję, że czas kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi od 24 do 72 godzin.
2. Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych/książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Należy zachować minimum dwumetrową odległość między osobą zwracającą a nauczycielem bibliotekarzem.
3. Podręczniki będą odkładane przez osobę zwracającą w miejsca wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.
4. Obowiązkiem osoby zwracającej podręczniki szkolne jest okazanie nauczycielowi bibliotekarzowi zwracanych pozycji, a w przypadku książek wypożyczonych z biblioteki numeru inwentarzowego.
5. Bibliotekarz, w okresie kwarantanny książek/podręczników szkolnych, nie ma bezpośredniego kontaktu ze zwracanymi materiałami.
6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany e-mailowo.
7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia ponoszą za nie odpowiedzialność materialną (należy go odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie).
8. Przykłady podręczników, które wymagają odkupienia:
- zalanie cieczą, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub rozmazanie tekstu,
- brakujące: kartki w książce, materiały pomocnicze, np. mapy, płyty
- znaczne zabrudzenie/pomazanie pastelami, farbami, długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie tekstu
- potarganie, wyszarpanie, przecięcie książki/kartek uniemożliwiające odczytanie treści podręcznika.
9. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go trzeci rok, zatrzymują go dla siebie, lecz w zamian przynoszą książkę do biblioteki (wybór książki należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem)
10. Dokonując zwrotu, uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. powycierania wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów, usunięcia foliowych okładek (należy pamiętać o dodatkowym wyposażeniu np. płytach, planszach, mapach itp.)

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Zdalna szkoła + }
|

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Frampol pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Frampol uzyskała grant w wysokości niespełna 55 tys. zł.
W ramach uzyskanej dotacji zostało zakupionych 18 laptopów do zdalnego nauczania.
Laptopy protokolarnie zostały przekazane do wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Frampol. Z kolei szkoły na podstawie umowy użyczenia udostępnią sprzęt do nauki dla dzieci m.in. z rodzin wielodzietnych.
Po zakończeniu zdalnej nauki laptopy wzbogacą wyposażenie szkół.
|
_ _
{ Rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu „Czy znasz...?" }
| Uczniowie naszej szkoły i w tym roku przystąpili do Regionalnego Konkursu Czytelniczego "Czy znasz...?" organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Jego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i kształtowanie wrażliwości młodych ludzi. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III. W szkolnym etapie konkursu, który został przygotowany przez p. Marię Małyszek, uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się ze 120 pytań. Test składał się z czterech części. Uczestnicy mogli wykazać się znajomością wybranych utworów takich pisarzy jak: Marii Terlikowskiej- ,,Drzewo do samego nieba", Barbary Kosmowskiej -,,Dziewczynka w parku", Romana Pisarskiego- ,,O psie, który jeździł koleją", Artura Jasińskiego- ,,Baśń o dębowym sercu", Ulf Stark Mati Lepp- ,,Jak mama została Indianką", Łukasza Wierzbickiego- ,,Afryka Kazika", Wandy Chotomskiej ,,Wanda Chotomska dzieciom" - ( wiersze: ,,O poecie i biedronce,, , ,,Łyżka", ,,Kundel", ,,Fryzjer", ,,Sroki", ,,Pan Kwiecień"). Można było uzyskać łącznie 121 punktów.
Pierwsze miejsce zajęła Maja Zaremba z klasy IIb uzyskała 119 punktów.
Drugie miejsce zajęła Zuzanna Miazga z klasy IIa z liczba punktów 118.
Trzecie miejsce zajął Michał Odrzywolski z klasy III z liczba punktów 113.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ogromnej wiedzy, a pozostałym uczestnikom wytrwałości i ciekawości czytelniczej. Wręczenie dyplomów nastąpi w późniejszym czasie.
Wszystkich uczniów zachęcam do dalszych podbojów czytelniczych!
|
_ _
{ Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych }
| Na podstawie § 11o. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zostały zmienione przez dyrektora szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020, przeznaczone na dni, w których w szkole odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin ósmoklasisty.

Nowy termin egzaminu ósmoklasisty wyznaczono na dni 16 - 18 czerwca 2020.
Zatem, dla uczniów klas I-VII będą to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto przypominam, iż dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów będzie 12 czerwca 2020, tj. piątek po Bożym Ciele.
Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.
Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Laptopy dla szkoły w ramach programu Zdalna Szkoła }
| Gmina Frampol pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Frampol uzyskała grant w wysokości niespełna 60 tys. zł.
Za te środki zostało zakupionych 21 laptopów do zdalnego nauczania.
Laptopy protokolarnie zostały przekazane do wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Frampol.
|
_ _
{ Opieka w przedszkolu }
| Szanowni Państwo,
Informacja - w związku z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, że od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte.
Publikuję w tej sprawie komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej: Komunikat_MEN_otwieramy_przedszkola_od_6_maja_br.

oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI I ODPOWIEDŹ: CZY ZGŁASZACIE PAŃSTWO DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ?

Nauczycielki poszczególnych grup będą podejmować próby skontaktowania się z rodzicami w celu pozyskania informacji na ten temat poprzez e-dziennik.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Przedłużenie zdalnego nauczania, nowy termin egzaminu ósmoklasisty. }
| Minister Edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił szkoły, żłobki, przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja br.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Harmonogram egzaminów

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Lista kandydatów przyjętych }
| Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu w roku szkolnym 2020/2021
Klasa I

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola we Frampolu w roku szkolnym 2020/2021
Dzieci - rocznik 2017-2018
Dzieci - rocznik 2016
Dzieci - rocznik 2015
Dzieci - rocznik 2014 - gr. 1
Dzieci - rocznik 2014 - gr. 2

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
{ Kształcenie na odległość przedłużone }
| Kształcenie na odległość w szkole i przedszkolu przedłużone.
Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w planowanym terminie, został przełożony na późniejszy czas.
"Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów, na pewno zakomunikujemy - co najmniej na trzy tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą, i nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu" - poinformował premier na konferencji prasowej.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
|
_ _
Strona 1 z 192 1 2 3 4 > >>