Egzamin ósmoklasisty - wytyczne
Dodane przez echmiel dnia Czerwiec 03 2020 19:55:55
UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH !!!
NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Wytyczne dotyczące przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą; w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu ) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety
- kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
11. Jeśli zdający poczuje się źle, niezwłocznie informuje o tym nauczyciela.


Termin egzaminu ósmoklasisty
język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00
język angielski - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00


O czym należy pamiętać podczas egzaminu.