Zawieszenia zajęć od 9 do 29 listopada br.
Dodane przez echmiel dnia Listopad 06 2020 00:00:00
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przedszkole będzie funkcjonowało stacjonarnie, bez zmian.

Nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z ramowym planem nauczania i tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym w trybie pracy stacjonarnej. Kolejne lekcje zaczynać się będą o godzinie wskazanej w planie lekcji.
Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będzie za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams oraz przy pomocy dziennika elektronicznego.

W przypadku tymczasowego braku możliwości połączenia się nauczyciela z uczniem, lekcje zostaną przesłane za pośrednictwem e-dziennika. W razie problemów z narzędziami teleinformatycznymi lub ze względu na warunki domowe, uczniom zapewniona będzie nauka zdalna ze szkoły w reżimie sanitarnym.

Komunikacja z rodzicami odbywać się będzie głównie poprzez dziennik elektroniczny. Konsultacje nauczycieli dla rodziców prowadzone będą drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wszystkim uczniom zostaną automatycznie "odwołane" obiady na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych. Rodzice uczniów klas 1-3 wpłacają tylko kwoty indywidualne przekazane każdemu dziecku przez wychowawców. W przypadku wpłat dokonanych wcześniej - rozliczenie nadpłaty nastąpi w terminie późniejszym.

Konsultacje dla zdających egzaminy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielom.

Konkursy
Konkursy przedmiotowe przeprowadzane będą na terenie szkoły w pełnym reżimie sanitarnym.

Świetlica
Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.
Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

Przejście na nauczanie zdalne, w tym lekcje online są ogromnym utrudnieniem dla uczniów i rodziców, ale także dla nas nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę z tych trudności i tego, że nauczanie zdalne nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela.
Musimy jednak ten trudny okres starać się przetrwać, dbając w szczególności o zdrowie własne, członków rodzin, koleżanek i kolegów, nauczycieli.

Elżbieta Chmiel - dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu