REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY
Dodane przez echmiel dnia Luty 05 2021 08:00:58
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa -

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Frampola z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frampol

Informacje związane z rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy dzieci (składanie zgłoszeń i wniosków) do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone w dniach: od 22.02.2021 do 8.03.2021 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) "Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia."

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2021 kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem, że:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy - Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy I szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani z urzędu kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia woli składanego w terminie od 25 do 31 marca 2021 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie klasa I SP 21-22
Wniosek klasa I SP 21-22
Potwierdzenie woli klasa I SP 21-22

Informacje związane z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

W dniach od 22.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. rodzice składają deklarację kontynuowania uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Zapisy dzieci (składanie wniosków) do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone w dniach: od 01.03.2021 do 15.03.2021 roku.

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2015, 2016, 2017, 2018 oraz w miarę wolnych miejsc dzieci urodzone w miesiącach styczeń-marzec 2019 roku.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia woli składanego w terminie od 25 do 30 marca 2021 r.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja kontynuacji przedszkole 21-22
Wniosek przedszkole 21-22
Potwierdzenie woli przedszkole 21-22

Dokumenty rekrutacyjne wydawane są również w sekretariacie SZS.
Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać pod nr tel. (84) 685 75 21