[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 03:15:05 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Terminy rekrutacji do szkó? ponadpodstawowych }
| TERMINY REKRUTACJI, O KTÓRYCH WARTO PAMI?TA?:

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Sk?adanie wniosku wraz z dokumentami o przyj?cie do szko?y ponadpodstawowej.

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadpodstawowej o ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej i za?wiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mo?liwo?? zmiany przez kandydata wniosku o przyj?cie z uwagi na zmian? szko?y.

22 lipca 2022 r.
Og?oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szko?y.

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00
Potwierdzenie woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia szko?y i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu zewn?trznego.

29 lipca 2022 r. do godziny 14.00
Og?oszenie listy kandydatów przyj?tych i nieprzyj?tych.

Po wi?cej informacji zapraszamy do panelu: Doradztwo.

|
_ _
{ Bezpieczne wakacje - spotkanie ze stra?akiem }
| W ramach realizacji cyklu spotka? "Zawody i pasje naszych rodziców" uczniów klasy drugiej odwiedzi? w szkole 22 czerwca 2022 roku tata Micha?a Ma?ka. Pan Maciej jest zawodowym stra?akiem, gasi po?ary, pomaga kotkom zej?? z drzew, ratuje ludzi. Nale?y te? do specjalistycznej jednostki nurków. Na zaj?cia przyby? z wielkim baga?em. Zaprezentowa? kompletny ekwipunek nurka i pokaza? dzia?anie sprz?tu, z którego korzysta podczas pracy w wodzie. Dzieci zrozumia?y, ?e praca stra?aka-nurka jest bardzo odpowiedzialna, niebezpieczna, wymagaj?ca du?ej odwagi i umiej?tno?ci pracy w zespole. Pan Maciej du?o uwagi po?wi?ci? równie? tematyce bezpiecze?stwa w czasie wakacji. Podczas spotkania dzieci zapozna?y si? z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wod?. Z du?ym zainteresowaniem s?ucha?y praktycznych rad i wskazówek dotycz?cych w?a?ciwego zachowania si? na pla?y i podczas k?pieli. Wiedza zdobyta przez drugoklasistów podczas spotkania na pewno przyczyni si? do wi?kszej odpowiedzialno?ci i rozwa?nego korzystania z uroków wakacyjnych zabaw nad wod?. To by?a bardzo pouczaj?ca lekcja!
Dzi?kujemy tacie Micha?a za ciekawe zaprezentowanie swojej ?yciowej pasji i udzielenie rad na bezpieczne wakacje.
|
_ _
{ ?niadaniowy poranek i Dzie? Szalonych Fryzur }
| W ostatnim tygodniu przed wakacjami trudno nam skupi? si? na nauce. Wszyscy czuj? ju? powiew lata. Dlatego te? Samorz?d Uczniowski postanowi? urozmaici? ostatnie dni roku szkolnego 2021/2022. We wtorek 21 czerwca nasze my?li ukierunkowali?my na zdrowe od?ywianie, przygotowuj?c w swoich klasach najwa?niejszy posi?ek dnia - ?niadanie. Mia?a miejsce degustacja zdrowych sa?atek i kanapek. ?niadaniowy poranek pod has?em "Wiem, co jem i jestem zdrowy" da? nam si?? na reszt? dnia.
W ?rod? 22 czerwca odby? si? Dzie? Szalonych Fryzur. Uczniowie przyszli do szko?y z oryginalnymi, pomys?owymi uczesaniami. Zosta? zorganizowany pokaz mody nowych trendów we fryzjerstwie, a jury wy?oni?o najlepsze upi?cia.
W kategorii klas I-III zwyci??yli: Julia Mazur, Milena Czajka i Gabriela Grabowska.
W kategorii klas IV-VIII z najciekawszymi fryzurami zaprezentowali si?: Julia Stachyra, Aleksandra Kurasiewicz, Karolina Ma?er, Karolina Ma?yszek i Natalia Myszak.
Wszystkim gratulujemy pomys?ów i dzi?kujemy za udzia? we wspólnej zabawie!
|
_ _
{ Laboratoria Przysz?o?ci }
| Nasza szko?a bierze udzia? w programie Laboratoria Przysz?o?ci –inicjatywie edukacyjnej realizowananej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspó?pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego misj? jest stworzenie nowoczesnej szko?y, w której zaj?cia ciekawe, anga?uj?ce uczniów do podejmowania wyzwa? oraz sprzyjaj?ce odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowa? s? priorytetem. Celem inicjatywy jest wsparcie szko?y w budowaniu w?ród uczniów kompetencji przysz?o?ci z tzw. kierunków STEAM: nauki, technologii, in?ynierii, sztuki i matematyki oraz wspó?pracy, interdyscyplinarno?ci, zdolno?ci rozwi?zywania problemów, kreatywno?ci. Nasza szko?a w ramach programu uzyska?a docelowe wsparcie finansowe w wysoko?ci 70 000 z?. W pierwszej transzy zakupionych pomocy i wyposa?enia szkolnego w wysoko?ci 52 333 z? znalaz?y si?: drukarka 3D wraz z akcesoriami, szafka na drukark? i filamenty oraz laptop, mobilne t?o zielone oraz tablica sucho?cieralna, stoliki meblowe z taboretami, d?ugopisy 3D, stacja lutownicza, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, bezprzewodowy system mikrofonowy, gimbal, zestaw o?wietleniowy, aparat fotograficzny, zestaw do nauki kodowania i programowania, kostki do nagrywania. Zakupiony zosta? tak?e sprz?t nag?a?niaj?cy: mikser, kolumny i mikrofony. |
_ _
{ Zdrowo jem, wi?cej wiem! - etap wiosenny. }
| Uczniowie klasy III a, wzi?li udzia? w II etapie projektu edukacji prozdrowotnej pt. "Zdrowo jem, wi?cej wiem". Etap wiosenny po?wi?cony by? tematyce etykiet na produktach ?ywno?ciowych oraz aktywno?ci fizycznej. G?ównym celem projektu by?o u?wiadomienie dzieciom, dlaczego nale?y czyta? etykiety i jaki wp?yw ma reklama na cz?stotliwo?? kupowania niektórych produktów oraz zach?cenie ich do aktywno?ci fizycznej.
Klasa mia?a do wykonania 6 zada?:
- Lekcj?: zbieramy informacje na temat tego, co jemy
- Konkurs: gazetka ?cienna "Jak czyta? etykiety?"
- Lekcj?: aktywnie sp?dzamy czas
- Konkurs: strefa aktywno?ci - stwórzcie w?asn? gr? zespo?ow?
- Forum zdrowia dla rodziców: wychowanie fizyczne -wa?na lekcja
- Promocj?: Dzielimy si? wiedz?!

Uczniowie podczas wszystkich zada? ?wietnie si? bawili, a przy tym zdobywali nowe umiej?tno?ci i wiedz?, któr? ch?tnie si? dzielili tworz?c gazetki i plakaty tematyczne, prezentowane na korytarzu szkolnym. Klasa w podsumowaniu obu etapów zdoby?a 22 miejsce na 271 zespo?ów.
|
_ _
{ Powiatowe Dni Sportu Szkolnego }
| Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi? w Starostwie Powiatowym w Bi?goraju odby?a si? uroczysto?? podsumowuj?ca sportowy rok szkolny 2021/2022. Pan starosta Andrzej Szarlip wr?czy? puchary i dyplomy wyró?nionym uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkó?. Nasza szko?a w kategorii Igrzyska Dzieci (klasy V-VI) zosta?a skwalifikowana spo?ród 32 szkó? na V miejscu w powiecie, natomiast w kategorii Igrzyska M?odzie?y (klasy VII-VIII) spo?ród 23 szkó?, tu? za podium na miejscu IV. Dzi?kujemy wszystkim naszym sportowcom, którzy zapracowali na te osi?gni?cia i ?yczymy sukcesów w nowym roku szkolnym! |
_ _
{ Warsztaty z pomocy przedmedycznej }
| ?ycie i zdrowie ludzkie s? bezcenne, dlatego ka?dy z nas powinien zna? zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagro?enia. Uczniowie naszej szko?y poznali je podczas spotkania ze stra?akami naszej gminy, którzy 15 czerwca na hali widowiskowo - sportowej przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaj?cia odby?y si? z podzia?em na trzy grupy wiekowe: kl. I - III, kl. IV - VI i klas VII - VIII i sk?ada?y si? z dwóch cz??ci. W pierwszej prowadz?cy zaj?cia stra?ak pan Piotr Marczak omówi? i zaprezentowa? podstawowe zasady post?powania w sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu, a w drugiej cz??ci uczniowie zmierzyli si? z ?wiczeniami praktycznymi. Wykonywali resuscytacj? kr??eniowo - oddechow? (RKO), ?wiczyli u?o?enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz post?powanie na miejscu wypadku. Wszyscy byli bardzo zaanga?owani w wykonywanie ?wicze? i mieli wiele pyta?. Dla ósmoklasistów by?o to przypomnienie umiej?tno?ci, które opanowali podczas lekcji edukacja dla bezpiecze?stwa.
Miejmy nadziej?, ?e, w razie potrzeby, zdobyta wiedza i umiej?tno?ci nie pójd? na marne. Dzi?kujemy stra?akom !
|
_ _
{ Rewelacyjne zako?czenie }
| Ukoronowaniem wspania?ego sezonu LA naszych sportowców by?y dwa br?zowe medale sztafet 4x100 na Igrzyskach Wojewódzkich, które odby?y si? 14 czerwca w Lublinie. Na wspania?ym stadionie i przy pi?knej pogodzie nasze m?odsze i starsze dziewcz?ta w pi?knym stylu stan??y na podium w?ród szkó? m.in. z Lublina, Pu?aw, Tomaszowa L. Wszystko to dzia?o si? w rywalizacji w kategorii Igrzyska Dzieci i M?odzie?y. Nasz? szko?? reprezentowa?y: Karolina Ma?yszek, Natalia Budzy?ska, Martyna Ma?ek, Amelia Kula oraz Julia Kura?, Zofia Knapik, Izabela Czajka, Zuzanna Kozio?. Podnosz?c rang? sukcesu informujemy, ?e s? to pierwsze medale w historii naszej szko?y w Igrzyskach Wojewódzkich z LA. Ogromne gratulacje!! W nowym roku szkolnym liczymy na dalsze sukcesy a dziewcz?tom, które ko?cz? edukacj? ?yczymy sukcesów w nowych szko?ach. Jako ciekawostk? podajemy, ?e w dwóch mistrzowskich sztafetach szkó? ?rednich w barwach RCEZ w Bi?goraju bieg?o a? czterech naszych wychowanków. |
_ _
{ Najlepsi z najlepszych! }
| W ubieg?ym tygodniu odby? si? XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkó? podstawowych, o którym pisali?my kilka postów poni?ej. Dzisiaj chcemy przedstawi? wyniki wy?ej wspomnianego ortograficznego zmagania. Poziom wiedzy i umiej?tno?ci uczniów w tym roku by? bardzo wysoki, dlatego te? komisja bardzo skrupulatnie i rzetelnie sprawdza?a ka?dy konkursowy egzamin. W konkursie mo?na by?o zdoby? Tytu? Laureata dla ka?dego ucznia, który uzyska? co najmniej 80% sumy punktów. W tym roku uda?o si? wy?oni? a? pi?ciu laureatów, którzy zdobyli najwy?sze wyniki i zaczynaj?c od najlepszych s? to:
Julia ?ó?w - Szko?a Podstawowa w Radzi?cinie
Zuzanna Jasi?ska - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Oliwia Dyl - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Ró?a Dudek - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Miko?aj Kusz - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu.
Pozostali uczestnicy konkursu:
Maciej Ko?odziej, Magdalena Iwanowicz, Lidia Oleszek - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Jakub Cudzi?o, Klara Korgul - Szko?a Podstawowa w Radzi?cinie
Jakub Skórzak - Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Woli Radzi?ckiej
Julia Ksi??ek - Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki w Teodorówce.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu!
|
_ _
{ BAL ÓSMOKLASISTY }
| Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemi? dla najstarszych uczniów naszej szko?y 9 czerwca 2022 r. odby? si? uroczysty wieczorek po?egnalny. Wszyscy ósmoklasi?ci i delegacje klas siódmych wzi?li udzia? w balu, który rozpocz?? si? o godz. 17.00 i trwa? do 22.00. Wszyscy ?wietnie si? bawili w pi?knie wystrojonej sali i przy d?wi?kach wspólnie wcze?niej dobranych melodii. Dzi?ki wspania?ym rodzicom i opiekunom wszyscy mogli si? posili? smacznymi kanapkami, pizz? i ciastem oraz orze?wi? po ta?cu napojami. Nad bezpiecze?stwem czuwali nauczyciele i rodzice. Dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizowa? t? wspania?? imprez?, która na d?ugo b?dzie mile wspominana przez jej uczestników. |
_ _
{ Wycieczka do Krakowa i Wieliczki }
| Wycieczki szkolne to zawsze wielka rado?? dla uczniów. Nie tylko bawi? i ucz?, ale te? pozwalaj? na urozmaicenie nauki oraz oderwanie si? od szkolnej ?awki. W dniu 10.06.2022 klasa VII b bra?a udzia? w jednodniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Celem wycieczki by?o poznanie zabytków i historii Krakowa oraz zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka".
O godzinie 7.00 rano z dobrymi humorami wyruszyli?my busem w tras?. Podczas podró?y panowa?a mi?a atmosfera, wszyscy ?miali si?, rozmawiali oraz jedli przygotowane smako?yki. Po godzinie 10.00 byli?my ju? w Krakowie i spotkali?my si? z pani? przewodnik. Pierwszym etapem naszej wyprawy by?o Wzgórze Wawelskie. Us?yszeli?my tu wiele ciekawostek historycznych oraz legend. Zwiedzili?my Katedr? na Wawelu wraz z Dzwonem Zygmunta i Krypt? Wieszczów Narodowych. Pó?niej swoje kroki skierowali?my w kierunku Rynku G?ównego, gdzie mogli?my podziwia? Sukiennice, Pomnik Adama Mickiewicza, Ko?ció? Mariacki, Wie?? Ratuszow? czy rze?b? ogromnej ludzkiej g?owy. Tu te? mieli?my czas na zakup pami?tek, a potem udali?my si? na obiad do stylowej pierogarni "Krakowiacy".
Z kolejn? porcj? energii, mimo popo?udniowych korków w miar? sprawnie uda?o nam si? przejecha? do Wieliczki. Na miejscu zdrowotne korzy?ci i widokowe przyjemno?ci zapewni?a nam T??nia Solankowa, gdzie w sposób naturalny powstaje solny aerozol podobny do tego znad brzegu morza. Wspiera on leczenie chorób dróg oddechowych, a tak?e pomaga oczy?ci? drogi oddechowe z szeregu zanieczyszcze?, jakie codziennie wdychamy. W T??ni wyszli?my na widokow? wie?? o wysoko?ci 22 metrów, by zachwyci? si? panoram? parku i górniczych szybów. Kolejn? atrakcj? by?o zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli w Wieliczce, która jest niesamowitym podziemnym ?wiatem cudów wpisanym na list? UNESCO. Kopalnia by?a czynna przez 900 lat i dawniej nale?a?a do najwi?kszych kopal? soli kamiennych na ?wiecie. Zwiedzanie z przewodnikiem rozpocz?li?my na g??boko?ci 64 metrów, a zako?czyli?my na poziomie 135 metrów pod ziemi?, ogl?daj?c wiele pi?knych komór i rze?b solnych, g?ówn? atrakcj? czyli Kaplic? ?w. Kingi ca?kowicie wyrze?bion? w solnej bryle oraz Muzeum ?up Krakowskich. Spacer po podziemnej trasie w kopalni soli w Wieliczce na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Pe?ni wra?e? i wiedzy szcz??liwie wrócili?my do Frampola, ju? planuj?c kolejny wspólny wyjazd.
|
_ _
Strona 1 z 224 1 2 3 4 > >>