XIX Gminny Konkurs Ortograficzny
Dodane przez Iwona dnia Czerwca 13 2022 16:07:49
W ostatni czwartek, 9 czerwca odby? si? kolejny XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szko?y podstawowej, przyst?pi?o do niego 12 uczniów. Poszczególne szko?y z terenu naszej gminy reprezentowali trzecioklasi?ci, którzy z bardzo dobrymi wynikami uko?czyli etap szkolny. Nasz? szko?? reprezentowali: Magdalena Iwanowicz, Miko?aj Kusz i Lidia Oleszek z klasy III a, Ró?a Dudek, Oliwia Dyl, Zuzanna Jasi?ska i Maciej Ko?odziej z klasy III b. Dzieci mog?y wykaza? si? wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami ortograficznymi przewidzianymi dla I etapu edukacyjnego. Uzupe?nia?y tekst z lukami i rozwi?zywa?y szereg ?wicze?, w których musia?y po??czy? wiedz? teoretyczn? z praktyczn?. Wyniki ich zmaga? opublikujemy niebawem.