Wycieczka do Krakowa i Wieliczki
Dodane przez Sylwia dnia Czerwca 13 2022 17:00:06
Wycieczki szkolne to zawsze wielka rado?? dla uczniów. Nie tylko bawi? i ucz?, ale te? pozwalaj? na urozmaicenie nauki oraz oderwanie si? od szkolnej ?awki. W dniu 10.06.2022 klasa VII b bra?a udzia? w jednodniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Celem wycieczki by?o poznanie zabytków i historii Krakowa oraz zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka".
O godzinie 7.00 rano z dobrymi humorami wyruszyli?my busem w tras?. Podczas podró?y panowa?a mi?a atmosfera, wszyscy ?miali si?, rozmawiali oraz jedli przygotowane smako?yki. Po godzinie 10.00 byli?my ju? w Krakowie i spotkali?my si? z pani? przewodnik. Pierwszym etapem naszej wyprawy by?o Wzgórze Wawelskie. Us?yszeli?my tu wiele ciekawostek historycznych oraz legend. Zwiedzili?my Katedr? na Wawelu wraz z Dzwonem Zygmunta i Krypt? Wieszczów Narodowych. Pó?niej swoje kroki skierowali?my w kierunku Rynku G?ównego, gdzie mogli?my podziwia? Sukiennice, Pomnik Adama Mickiewicza, Ko?ció? Mariacki, Wie?? Ratuszow? czy rze?b? ogromnej ludzkiej g?owy. Tu te? mieli?my czas na zakup pami?tek, a potem udali?my si? na obiad do stylowej pierogarni "Krakowiacy".
Z kolejn? porcj? energii, mimo popo?udniowych korków w miar? sprawnie uda?o nam si? przejecha? do Wieliczki. Na miejscu zdrowotne korzy?ci i widokowe przyjemno?ci zapewni?a nam T??nia Solankowa, gdzie w sposób naturalny powstaje solny aerozol podobny do tego znad brzegu morza. Wspiera on leczenie chorób dróg oddechowych, a tak?e pomaga oczy?ci? drogi oddechowe z szeregu zanieczyszcze?, jakie codziennie wdychamy. W T??ni wyszli?my na widokow? wie?? o wysoko?ci 22 metrów, by zachwyci? si? panoram? parku i górniczych szybów. Kolejn? atrakcj? by?o zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli w Wieliczce, która jest niesamowitym podziemnym ?wiatem cudów wpisanym na list? UNESCO. Kopalnia by?a czynna przez 900 lat i dawniej nale?a?a do najwi?kszych kopal? soli kamiennych na ?wiecie. Zwiedzanie z przewodnikiem rozpocz?li?my na g??boko?ci 64 metrów, a zako?czyli?my na poziomie 135 metrów pod ziemi?, ogl?daj?c wiele pi?knych komór i rze?b solnych, g?ówn? atrakcj? czyli Kaplic? ?w. Kingi ca?kowicie wyrze?bion? w solnej bryle oraz Muzeum ?up Krakowskich. Spacer po podziemnej trasie w kopalni soli w Wieliczce na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Pe?ni wra?e? i wiedzy szcz??liwie wrócili?my do Frampola, ju? planuj?c kolejny wspólny wyjazd.