Najlepsi z najlepszych!
Dodane przez EwaBlicharz dnia Czerwca 17 2022 09:53:53
W ubieg?ym tygodniu odby? si? XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkó? podstawowych, o którym pisali?my kilka postów poni?ej. Dzisiaj chcemy przedstawi? wyniki wy?ej wspomnianego ortograficznego zmagania. Poziom wiedzy i umiej?tno?ci uczniów w tym roku by? bardzo wysoki, dlatego te? komisja bardzo skrupulatnie i rzetelnie sprawdza?a ka?dy konkursowy egzamin. W konkursie mo?na by?o zdoby? Tytu? Laureata dla ka?dego ucznia, który uzyska? co najmniej 80% sumy punktów. W tym roku uda?o si? wy?oni? a? pi?ciu laureatów, którzy zdobyli najwy?sze wyniki i zaczynaj?c od najlepszych s? to:
Julia ?ó?w - Szko?a Podstawowa w Radzi?cinie
Zuzanna Jasi?ska - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Oliwia Dyl - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Ró?a Dudek - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Miko?aj Kusz - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu.
Pozostali uczestnicy konkursu:
Maciej Ko?odziej, Magdalena Iwanowicz, Lidia Oleszek - Szko?a Podstawowa im. Józefa Pi?sudskiego we Frampolu
Jakub Cudzi?o, Klara Korgul - Szko?a Podstawowa w Radzi?cinie
Jakub Skórzak - Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Woli Radzi?ckiej
Julia Ksi??ek - Szko?a Podstawowa im. ?w. Stanis?awa Kostki w Teodorówce.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu!