Warsztaty z pomocy przedmedycznej
Dodane przez Tomasz dnia Czerwca 17 2022 17:23:34
?ycie i zdrowie ludzkie s? bezcenne, dlatego ka?dy z nas powinien zna? zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagro?enia. Uczniowie naszej szko?y poznali je podczas spotkania ze stra?akami naszej gminy, którzy 15 czerwca na hali widowiskowo - sportowej przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaj?cia odby?y si? z podzia?em na trzy grupy wiekowe: kl. I - III, kl. IV - VI i klas VII - VIII i sk?ada?y si? z dwóch cz??ci. W pierwszej prowadz?cy zaj?cia stra?ak pan Piotr Marczak omówi? i zaprezentowa? podstawowe zasady post?powania w sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu, a w drugiej cz??ci uczniowie zmierzyli si? z ?wiczeniami praktycznymi. Wykonywali resuscytacj? kr??eniowo - oddechow? (RKO), ?wiczyli u?o?enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz post?powanie na miejscu wypadku. Wszyscy byli bardzo zaanga?owani w wykonywanie ?wicze? i mieli wiele pyta?. Dla ósmoklasistów by?o to przypomnienie umiej?tno?ci, które opanowali podczas lekcji edukacja dla bezpiecze?stwa.
Miejmy nadziej?, ?e, w razie potrzeby, zdobyta wiedza i umiej?tno?ci nie pójd? na marne. Dzi?kujemy stra?akom !