Powiatowe Dni Sportu Szkolnego
Dodane przez kblaszczak dnia Czerwca 17 2022 17:34:28
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemi? w Starostwie Powiatowym w Bi?goraju odby?a si? uroczysto?? podsumowuj?ca sportowy rok szkolny 2021/2022. Pan starosta Andrzej Szarlip wr?czy? puchary i dyplomy wyró?nionym uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkó?. Nasza szko?a w kategorii Igrzyska Dzieci (klasy V-VI) zosta?a skwalifikowana spo?ród 32 szkó? na V miejscu w powiecie, natomiast w kategorii Igrzyska M?odzie?y (klasy VII-VIII) spo?ród 23 szkó?, tu? za podium na miejscu IV. Dzi?kujemy wszystkim naszym sportowcom, którzy zapracowali na te osi?gni?cia i ?yczymy sukcesów w nowym roku szkolnym!