Zdrowo jem, wi?cej wiem! - etap wiosenny.
Dodane przez Iwona dnia Czerwca 21 2022 08:09:50
Uczniowie klasy III a, wzi?li udzia? w II etapie projektu edukacji prozdrowotnej pt. "Zdrowo jem, wi?cej wiem". Etap wiosenny po?wi?cony by? tematyce etykiet na produktach ?ywno?ciowych oraz aktywno?ci fizycznej. G?ównym celem projektu by?o u?wiadomienie dzieciom, dlaczego nale?y czyta? etykiety i jaki wp?yw ma reklama na cz?stotliwo?? kupowania niektórych produktów oraz zach?cenie ich do aktywno?ci fizycznej.
Klasa mia?a do wykonania 6 zada?:
- Lekcj?: zbieramy informacje na temat tego, co jemy
- Konkurs: gazetka ?cienna "Jak czyta? etykiety?"
- Lekcj?: aktywnie sp?dzamy czas
- Konkurs: strefa aktywno?ci - stwórzcie w?asn? gr? zespo?ow?
- Forum zdrowia dla rodziców: wychowanie fizyczne -wa?na lekcja
- Promocj?: Dzielimy si? wiedz?!

Uczniowie podczas wszystkich zada? ?wietnie si? bawili, a przy tym zdobywali nowe umiej?tno?ci i wiedz?, któr? ch?tnie si? dzielili tworz?c gazetki i plakaty tematyczne, prezentowane na korytarzu szkolnym. Klasa w podsumowaniu obu etapów zdoby?a 22 miejsce na 271 zespo?ów.