Laboratoria Przysz?o?ci
Dodane przez nauczyciel dnia Czerwca 22 2022 09:59:27
Nasza szko?a bierze udzia? w programie Laboratoria Przysz?o?ci –inicjatywie edukacyjnej realizowananej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspó?pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego misj? jest stworzenie nowoczesnej szko?y, w której zaj?cia ciekawe, anga?uj?ce uczniów do podejmowania wyzwa? oraz sprzyjaj?ce odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowa? s? priorytetem. Celem inicjatywy jest wsparcie szko?y w budowaniu w?ród uczniów kompetencji przysz?o?ci z tzw. kierunków STEAM: nauki, technologii, in?ynierii, sztuki i matematyki oraz wspó?pracy, interdyscyplinarno?ci, zdolno?ci rozwi?zywania problemów, kreatywno?ci. Nasza szko?a w ramach programu uzyska?a docelowe wsparcie finansowe w wysoko?ci 70 000 z?. W pierwszej transzy zakupionych pomocy i wyposa?enia szkolnego w wysoko?ci 52 333 z? znalaz?y si?: drukarka 3D wraz z akcesoriami, szafka na drukark? i filamenty oraz laptop, mobilne t?o zielone oraz tablica sucho?cieralna, stoliki meblowe z taboretami, d?ugopisy 3D, stacja lutownicza, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, bezprzewodowy system mikrofonowy, gimbal, zestaw o?wietleniowy, aparat fotograficzny, zestaw do nauki kodowania i programowania, kostki do nagrywania. Zakupiony zosta? tak?e sprz?t nag?a?niaj?cy: mikser, kolumny i mikrofony.