Historia szkoły

W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

11 listopada 1918 roku członkowie POW przy współudziale mieszkańców rozbroili załogę żandarmerii austriackiej stacjonującej we Frampolu. W tych trudnych warunkach rozpoczęły się zajęcia w tutejszej szkole. W 1919 roku zapisało się 183 dzieci. Z roku na rok liczba uczniów wzrastała.

W roku szkolnym 1922/23 do szkoły uczęszczało już 260 dzieci, a w latach 1926/27 - 288 uczniów. "Stale wzrastająca liczba dzieci nader ciężkie warunki pracy ... były przyczyną, że zacząłem myśleć o budowie szkoły" - pisze w kronice ówczesny kierownik szkoły p. Władysław Dąbrowski. Do współpracy chętnie włączył się miejscowy proboszcz ks. Karol Sołuba. Inicjatorzy postanowili rozpocząć budowę z kwesty za pomocą sprzedaży cegiełek. Zebranie organizacyjne Komitetu Budowy Szkoły odbyło się w dniu 22 sierpnia 1926 roku. Przystąpiono do prac organizacyjnych tj. druk cegiełek, załatwianie formalności kwestowych, spraw planu. Mieszkańcy gminy uchwalili opodatkowanie się w ciągu lat 1927 i 1929 sumą 40000zł. Roboty posuwały się szybko.

W dniu 29 września 1929 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek szkoły. Uzgodniono, że szkoła będzie budowana jako "Szkoła Pomnik Odzyskania Niepodległości". Nazwę pomnika nadano szkole dla uczczenia 10 rocznicy odzyskania niepodległości oraz dla uczczenia pamięci wszystkich poległych w walkach o odzyskanie niepodległości Polski. W skład Komitetu Honorowego wchodzili ludzie piastujący najwyższe funkcje w województwie, a nawet ówczesny marszałek Sejmu Maciej Rataj.

W ciągu roku 1927 pobudowano studnię, budynek ekonomiczny i kondygnację suteren budynku głównego. Na zimę 1928 roku budynek częściowo pokryto dachem. W dniu 11 listopada 1928 r. odbyło się sadzenie drzewek koło nowo wybudowanej szkoły.

W roku 1929 do szkoły zapisano 436 dzieci. 16 września tego roku oddano do użytku parter, a w dniu 22 września piętro, gdzie mieściło się 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelaria i pokój na pomoce naukowe.

17 maja 1930 roku odbyło się poświęcenie nowo wybudowanej szkoły, a 11 listopada nastąpiła uroczystość odsłonięcia popiersia i tablicy pamiątkowej ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W okresie okupacji niemieckiej 1939/45 nauka w szkole odbywała się tylko na piętrze, gdyż na parterze mieścił się zarząd gminy i posterunek policji "granatowej", w jednym z pomieszczeń podpiwniczenia mieścił się areszt tymczasowy. W pierwszym roku po wojnie przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego i rozpoczęto zajęcia.

Szkoła posługiwała się imieniem Marszałka Polski do 1949r. Następnie z przyczyn politycznych zaprzestano używania imienia. Z budynku szkolnego usunięto wszystkie emblematy związane z patronem.

W styczniu 1989 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie rozpoczęli starania o reaktywowanie imienia szkoły. Pragnęli jednocześnie uzyskać prawo posiadania przez szkołę sztandaru. W szkole został opracowany plan pracy wychowawczej związanej z reaktywowaniem imienia szkoły i nadaniem prawa posiadania sztandaru, który został zatwierdzony i przyjęty do realizacji na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 4 stycznia 1989 r. Do pracy włączyli się uczniowie, nauczyciele oraz społeczeństwo Frampola. Uczniowie zapoznawali się z historią szkoły na podstawie różnych materiałów źródłowych m.in. kroniki szkolnej, harcerze przeprowadzali wywiady ze starszymi mieszkańcami Frampola, sporządzali albumy z archiwalnych zdjęć. Dyrekcja szkoły rozpoczęła starania o pozyskiwanie w środku pamiątek związanych z historią szkoły, a nauczyciele nawiązywali kontakty z byłymi wychowankami szkoły. Wychowawcy prezentowali biografię Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego na lekcjach wychowawczych. Organizowano apele, wieczornice, konkursy gazetki poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Młodzież szkolna objęła stałą opieką Pomnik upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości znajdujący się w Rynku. Z pomocą rodziców zagospodarowano najbliższe otoczenie pomnika. W lutym 1989 roku opracowano i wykonano projekt sztandaru dla naszej szkoły. Następnie zatwierdzono projekt i zamówiono sztandar. Społeczeństwo zadeklarowało składkę na sztandar szkoły w wysokości 2000 zł. od rodziny ucznia. Uzyskano fundusz na sztandar od Rady Sołeckiej w wysokości 150.000 zł. W czerwcu odsłonięto ukrywany też przez wiele lat napis na frontowej ścianie budynku:

PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Udało się odzyskać tablicę z napisem, którą zabezpieczyli i przechowywali mieszkańcy Sokołówki: Jan Futyma a następnie Zbigniew Futyma, który przekazał ją szkole w dniu 13.10.1989 r. Tablicy z popiersiem, niestety nie udało się odzyskać. W związku z tym poczyniono starania dla wykonania nowego odlewu na wzór oryginału. Tablicę z popiersiem wykonał artysta- plastyk z Warszawy Alojzy Nawrot. Rodzice podjęli uchwałę deklarującą opodatkowanie się w wysokości 5.000 zł. od rodziny na ten cel.

W dniu 11 listopada 1989 roku w tutejszej szkole odbyła się podniosła uroczystość przywrócenia szkole imienia Józefa Piłsudskiego, wręczenia sztandaru oraz oddania do użytku nowo wybudowanego segmentu dydaktycznego. Podobna uroczystość miała również miejsce w tut. Szkole w dniu 11 listopada 1930 roku, kiedy to dokonano odsłonięcia popiersia i tablicy pamiątkowej ku czci Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Uroczystość szkolną w 1989 roku połączono z obchodzonym po raz pierwszy po wojnie Narodowym Świętem Niepodległości. Na uroczystość zaproszono byłych wychowanków tutejszej szkoły zamieszkałych na terenie całego kraju. a program uroczystości złożyły się

  • msza św. W intencji Ojczyzny
  • manifestacja patriotyczna
  • nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego
  • odsłonięcie tablic pamiątkowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Najstarsza emerytowana nauczycielka tut. szkoły p. Janina Michalewska (przybyła na uroczystość wraz z opiekunką, aż z Łodzi) dokonała odsłonięcia tablicy z popiersiem Józefa Piłsudskiego na korytarzu na parterze budynku szkoły. dsłonięcia drugiej tablicy wmurowanej na ścianie frontowej budynku z napisem: "Szkoła Pomnik Odzyskania Niepodległości Wybudowana w latach 1927-1930 staraniem miejscowego społeczeństwa. Rozbudowana w latach 1984-1989, Frampol, 11 listopada 1989 r." dokonała wieloletnia nauczycielka tutejszej szkoły p. Maria Mazurek. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie nowego sztandaru szkole oraz miała miejsce patriotyczna część artystyczna. Ta podniosła uroczystość mimo upływu czasu, pozostaje w pamięci całej społeczności miasta Frampola.

Rozwój bazy szkolnej
Z biegiem lat dokonywały się przeobrażenia społeczno-gospodarcze kraju, w tym również przeobrażenia w oświacie. Stwarzały one konieczność rozwoju bazy szkolnej. Na początku lat 80-tych stosownie do aktualnych potrzeb tut. szkoły, jak również jej potrzeb przyszłościowych postanowiono rozbudować obiekt szkolny. Opracowana koncepcja rozbudowy przewidywała cztery dodatkowe segmenty połączone łącznikami z istniejącym budynkiem szkolnym. Były to następujące segmenty:

  • segment nauczania początkowego
  • segment sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem,
  • segment przedszkola,
  • 3 kondygnacyjny segment dydaktyczny z kuchnią i jadalnią zlokalizowaną w podpiwniczeniu w/w segmentu.

Planowane zadanie w początkowym okresie miało być realizowane w formie czynów społecznych mieszkańców. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej w 1984 roku przystąpiono do rozbudowy. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie miejscowego społeczeństwa w formie dobrowolnych świadczeń pieniężnych, jak również znacznego udziału w różnych pracach przy rozbudowie. Już pod koniec 1985 r. zostały wykonane fundamenty pod planowane obiekty. W dniu 11 listopada 1989 r. oddano do użytku pierwszy segment nauczania początkowego. Uroczystość otwarcia w/w segmentu była połączona z przywróceniem szkole wcześniej używanego imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz przekazania sztandaru ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo. Na w/w uroczystość zaproszeni zostali byli wychowankowie tut. szkoły. Na uroczystym spotkaniu zorganizowanym w godzinach popołudniowych ożyły wspomnienia "z tamtych lat". Zrodziła się myśl powołania Towarzystwa Przyjaciół Frampola. W późniejszym terminie Towarzystwo zostało powołane i funkcjonuje do dziś.

W latach 1989-1994 kontynuowane były prace przy rozbudowie segmentu przedszkola oraz pomieszczeń dla kuchni szkolnej. W dniu 11 listopada 1994 roku dokonano uroczystego otwarcia i oddania do użytku segmentu przedszkola oraz kuchni szkolnej.

W roku 1989 wykonano fundamenty szkolnej sali gimnastycznej. Roboty zostały jednak przerwane z powodu braku środków finansowych. W roku 1998 powrócono do budowy sali gimnastycznej na wykonanych wcześniej fundamentach. Ze względu jednak na liczne wnioski miejscowych działaczy sportowych w sprawie powiększenia sali opracowano nową dokumentację techniczną. Powiększone zostały wymiary sali oraz znacznie rozszerzono jej zaplecze. W zapleczu przewidziano dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb szkoły m.in. takie jak biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, pracownie przedmiotowe.
W wyniku reformy oświatowej od 1 września 1999 roku dotychczasowa szkoła podstawowa została przekształcona z 8-klasowej na 6-klasową oraz wprowadzone zostało 3-letnie gimnazjum. Na terenie tut. gminy zorganizowano 1 gimnazjum, które zlokalizowano we Frampolu. Dla potrzeb sukcesywnie zwiększającej się liczby oddziałów w gimnazjum postanowiono wszystkie pomieszczenia zaplecza budowanej szkolnej sali gimnastycznej adaptować na sale lekcyjne dla gimnazjum.